A A A K K K
для людей із порушенням зору
Липовецька територіальна громада
Вінницька область, Вінницький район

Управління освіти, культури, молоді та спорту

ПОЛОЖЕННЯ
про управління освіти, культури, молоді та
спорту Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області

(нова редакція)

І. Загальні положення
1.1.    Управління освіти, культури, молоді та спорту Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області (далі - управління) утворене Липовецькою міською радою, входить до її складу і в межах Липовецької міської територіальної громади (далі – Липовецька міська ТГ) забезпечує виконання покладених на управління завдань, є підзвітним і підконтрольним, підпорядкованим Липовецькій міській раді та її виконавчому комітету, Липовецькому міському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольне Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, Управлінню фізичної культури та спорту Вінницької обласної державної адміністрації, Управлінню культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації, Управлінню фізичної культури та спорту Вінницької обласної державної адміністрації, Департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації, Міністерству освіти і науки України, Міністерству молоді та спорту України, Міністерству культури України.
Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства культури України, Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, Управління фізичної культури та спорту Вінницької обласної державної адміністрації, Управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації, Управління фізичної культури та спорту Вінницької обласної державної адміністрації, Департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації; розпорядженнями голови Вінницької обласної державної адміністрації, рішеннями сесій та виконавчого комітету Липовецької міської ради, розпорядженнями Липовецького міського голови, даним Положенням та іншими чинними нормативно-правовими актами.
1.2.    Управління утримується за рахунок бюджетних коштів. 
1.3.    Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням. Управління є головним розпорядником бюджетних коштів з фінансування витрат на утримання закладів та установ освіти, культури, молоді та спорту.
1.4.    Управління освіти, культури, молоді та спорту Липовецької міської ради має статус неприбуткової організації.
1.5.    Юридична адреса: вул. В.Липківського, 30, м. Липовець Вінницький (Липовецький) район Вінницька область.
1.6.    Метою управління є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору, забезпечення в межах визначених законодавством прав членів громади в сфері освіти, культури, молоді та спорту для задоволення потреб та інтересів жителів Липовецької територіальної громади, забезпечення реалізації на території громади державної політики в галузі освіти, культури, молоді та спорту, вільного розвитку культурно - мистецьких процесів, доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності та видів спорту.

ІІ. Основні завдання управління:
2.1.    Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, культури, молоді та спорту на території Липовецької міської ТГ;
2.2.    Забезпечення розвитку системи освіти, культури з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;
2.3.    Визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі закладів освіти, культури та спорту; участь в утворенні, реорганізації та ліквідації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладів, закладів культури та спорту, установ усіх типів і форм власності;
2.4.    Виконання програм і здійснення заходів спрямованих на забезпечення правового захисту молоді;
2.5.    Створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних та інших працівників закладів;
2.6.    Створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості, її індивідуальних здібностей та можливостей;
2.7.    Забезпечення розвитку освітнього (інтелектуального), творчого(мистецького), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей громади;
2.8.    Здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти, культури та спорту, виконанням закладами державних вимог щодо визначення структури, змісту, рівня і обсягу загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, незалежно від форм власності;
2.9.    Здійснення керівництва закладами освіти, культури та спорту, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні; організація їх матеріально-фінансового забезпечення, кадрового та методичного забезпечення освітнього та культурно - освітнього процесів;
2.10.    Забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного забезпечення із зазначених питань;
2.11.    Організація та проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;
2.12.    Сприяння розвитку видів спорту визнаних в Україні;
2.13.    Сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту;
2.14.    Сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту.

ІІІ. Основні функції управління (відповідно до покладених на нього завдань та делегованих повноважень):
3.1.    Здійснює управління закладами освіти, культури, молоді та спорту, що є комунальною власністю;
3.2.    Створює умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти;
3.3.    Аналізує стан освіти в громаді, прогнозує розвиток загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробляє та організовує виконання Програми розвитку освіти на території Липовецької міської територіальної громади;
3.4.    Забезпечує організацію навчально-методичного забезпечення закладів освіти, культури, розвиток професійної компетенції педагогічних працівників та працівників культури, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством культури України;
3.5.    Здійснює координацію дій педагогічних колективів та колективів закладів та установ культури та спорту, громадськості з питань навчання і виховання дітей;
3.6.    Прогнозує потребу громади у фахівцях для системи освіти, культури, молоді та спорту;
3.7.    Контролює закріплення територій обслуговування за дошкільними та загальноосвітніми закладами освіти,  територій обслуговування та організацію обліку дітей і підлітків віком від 5 до 18 років й обліку руху учнів в закладах освіти;
3.8.    Організовує харчування дітей у закладах освіти за рахунок місцевого бюджету Липовецької міської ради та залучених коштів, згідно чинного законодавства;
3.9.    Сприяє розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладах освіти;
3.10.    Контролює дотримання законодавства в галузі освіти, культури, молоді та спорту, Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти та вимог Державного стандарту дошкільної освіти відповідними закладами освіти усіх типів і форм власності, розташованими на території Липовецької міської ТГ;
3.11.    Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує функціонування мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій, координує роботу закладів освіти, пов’язану з навчанням, вихованням, оздоровленням дітей та організацією їх дозвілля;
3.12.    Координує роботу, пов’язану із здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації учнів та їх підготовки до дорослого життя;
3.13.    Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей;
3.14.    Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними навчальні заклади;
3.15.    Сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти, культури, молоді та спорту;
3.16.    Організовує роботу щодо забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав педагогічних працівників та інших працівників, що беруть участь в освітньому процесі, учнів (вихованців) закладів освіти;
3.17.    Розглядає питання та вносить пропозиції щодо відзначення працівників освіти громади державними нагородами, присвоєння їм почесних звань, запроваджує інші норми морального стимулювання праці педагогічних та інших працівників освіти;
3.18.    Забезпечує розвиток закладів освіти на території Липовецької міської ТГ, вносить пропозиції щодо їх створення, реорганізації та ліквідації;
3.19.    Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів;
3.20.     Погоджує проекти будівництва загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів освіти, сприяє їх раціональному розміщенню;
3.21.    У разі ліквідації у встановленому законодавством порядку підпорядкованого закладу освіти вживає заходів щодо влаштування учнів (вихованців) до інших закладів освіти;
3.22.    Створює умови для індивідуального, інклюзивного, дистанційного навчання та навчання екстерном;
3.23.    Здійснює контроль за порядком видачі випускникам документів про освіту державного зразка;
3.24.    За затвердженням Липовецької міської ради затверджує штатні розписи підпорядкованих закладів освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту;
3.25.    Спільно з органами охорони здоров'я здійснює контроль за охороною здоров'я дітей, створює безпечні умови навчання і праці учасників освітнього процесу, організовує роботу щодо щорічних безоплатних медичних оглядів учнів (вихованців), працівників культури, педагогічних працівників у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти незалежно від типів і форм власності;
3.26.    Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції у закладах освіти, культури та спорту Липовецької міської ради;
3.27.    Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
3.28.    Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних рад;
3.29.    Забезпечує право на доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління освіти, культури та спорту Липовецької міської ради;
3.30.    Забезпечує у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки тощо;
3.31.    Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів управління;
3.32.    Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
3.33.    Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
3.34.    Забезпечує захист персональних даних учасників освітнього процесу;
3.35.    Забезпечує здійснення міжнародного співробітництва;
3.36.    Сприяє громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань освіти, культури, молоді та спорту;
3.37.    Забезпечує в навчальних та культурно-освітніх закладах організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;
3.38.    Готує та вносить пропозиції до проектів галузевих програм щодо поліпшення становища освіти, культури, відпочинку, оздоровлення та дозвілля дітей, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує її виконання та координацію;
3.39.    Готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд Липовецької міської ради;
3.40.    Удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей, сприяє їх підтримці;
3.41.    Спільно із закладами та установами освіти організовує проведення олімпіад, конкурсів, спартакіад, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей;
3.42.    Забезпечує в межах своїх повноважень розроблення і здійснення заходів, спрямованих на розв’язання проблем освіти та культури;
3.43.    Вживає в межах своїх повноважень заходів до утвердження здорового способу життя у дитячому та культурному середовищі;
3.44.    Затверджує положення про змагання та проводить спортивні змагання і навчально-тренувальні збори в громаді у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;
3.45.    Сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів до їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально - технічної бази;
3.46.    Здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно - спортивної спрямованості законодавства з питань культури, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації;
3.47.    Сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки культури, розвитку фізичної культури та спорту;
3.48.    Здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери управління освіти, культури та спорту Липовецької міської ради, зокрема створенням необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;
3.49.    Проводить серед населення інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу з питань, що належать до його компетенції, проводить в установленому порядку рекламну та видавничу діяльність;
3.50.    Сприяє здійсненню відповідно до законодавства координації та контролю за діяльністю бібліотек, клубних закладів;
3.51.    Сприяє комплектуванню та оновленню фондів бібліотек, організації виставок, відродженню та розвитку туризму, народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;
3.52.    Сприяє діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері освіти та культури;
3.53.    Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

ІV.Права управління:
4.1.    Затверджує установчі документи закладів освіти, культури, молоді та спорту, їх нову редакцію та зміни до них;
4.2.    Укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівниками закладів освіти, культури, молоді та спорту, обраними (призначеними) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладів;
4.3.    Розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівниками закладів освіти, культури, молоді та спорту, з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладів;
4.4.    Затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладів освіти, культури, молоді та спорту, у випадках та порядку, визначених законодавством;
4.5.    Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти, культури, молоді та спорту;
4.6.    Здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладів освіти, культури, молоді та спорту;
4.7.    Забезпечує створення у закладах освіти інклюзивного освітнього середовища;
4.8.    В межах компетенції сприяє професійному розвиткові педагогічних працівників;
4.9.    Здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
4.10.    Реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами закладів.
4.11.    Бере участь у розробленні Програм розвитку освіти, культури, молоді та спорту, а також розгляду питань, що належать до компетенції консультантів, педагогічних працівників і спеціалістів Липовецької міської ради;
4.12.    Бере участь у створенні, реорганізації та ліквідації закладів та установ освіти, культури всіх типів і форм власності відповідно до чинного законодавства;

Має право:
4.13.    Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Липовецької міської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
4.14.    Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Липовецької територіальної громади у галузі освіти, культури, молоді та спорту;
4.15.    Користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;
4.16.    Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;
4.17.    Вносити голові Липовецької міської ради та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів освіти, закладів культури та спорту, брати безпосередню участь у формуванні бюджету спортивної та освітньо - культурної галузі громади, формуванні Програми соціально-економічного розвитку;
4.18.    Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки із закладами освіти, науковими установами, закладами культури зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;
4.19.    Ініціювати створення інформаційно-консультативних, дорадчих і допоміжних органів.

V. Органи управління:
5.1.    Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Липовецьким міським головою у встановленому законодавством порядку;
5.2.    Умови оплати праці, преміювання працівників управління  регулюються згідно діючого законодавства. 
5.3.    Начальник здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці;
5.4.    Розробляє та затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов'язки між ними;
5.5.    Планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Липовецької міської ради;
5.6.    Звітує перед Липовецькою міською радою про виконання покладених на управління завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, культури, молоді та спорту;
5.7.    Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконкому питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;
5.8.    Бере участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
5.9.    Спрямовує і координує діяльність підпорядкованих закладів освіти, культури, молоді та спорту;
5.10.    Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;
5.11.    Подає на затвердження Липовецької міської ради проєкти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
5.12.    Розпоряджається коштами у межах затвердженого Липовецькою міською радою кошторису;
5.13.    Здійснює добір кадрів;
5.14.    Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників управління;
5.15.    Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;
5.16.    Забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх повноважень збереження інформації з обмеженим доступом;
5.17.    Здійснює інші повноваження, визначені законодавством;
5.18.    Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

VI. Колегіальні органи управління
6.1.    Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, при управлінні утворюється колегія у складі начальника управління (голова колегії), головного спеціаліста, а також інших відповідальних працівників управління, керівників підпорядкованих закладів освіти, культури, молоді та спорту, громадських організацій;
6.2.    До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Липовецької міської ради, а також науковці, висококваліфіковані спеціалісти;
6.3.    Засідання колегії проводяться за потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Колегія ухвалює рішення, які мають дорадчий характер;
6.4.    Виходячи з потреб забезпечення належного функціонування закладів та установ освіти, культури, молоді та спорту при управлінні можуть утворюватися підрозділи.

VII. Припинення діяльності (ліквідація)
7.1.    Рішення про реорганізацію або ліквідацію управління приймає Липовецька міська рада відповідно до чинного законодавства.
7.2.    При реорганізації чи ліквідації управління вивільнюваним працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України 
7.3.    Управління вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру.
7.4.    Припинення шляхом реорганізації або ліквідації Управління здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства;
7.5.    У разі припинення діяльності Управління (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Управління, за рішенням виконавчого комітету міської ради, передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду в межах комунальної власності Липовецької міської територіальної громади або зараховуються до доходу бюджету в частині грошових активів.

VIII. Прикінцеві положення
8.1.    Положення набирає чинності з моменту його затвердження ;
8.2.    Зміни до цього Положення вносяться в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом затвердження Положення в новій редакції;;
8.3.    Питання, не врегульовані даним Положенням, вирішуються в порядку, визначеному чинним законодавством України.
8.4.    Майно, яке знаходиться на балансі Управління є комунальною власністю Липовецької міської територіальної громади та перебуває в оперативному управлінні;
8.5.    Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків), або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь