Пошук

Положення про відділ

Затверджено

рішенням 10 сесії міської

ради 8 скликання

25 лютого 2021 року № 194

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ економічного аналізу та залучення інвестицій виконавчого комітету Липовецької міської ради

 

I. Загальні положення

1. Відділ економічного аналізу та залучення інвестицій виконавчого комітету Липовецької міської ради (надалі – Відділ) є структурним підрозділом апарату Липовецької міської ради та її виконавчого комітету.

Відділ є підзвітним і підконтрольним раді, яка їх утворила, підпорядкованим її виконавчому комітету, міському голові.

2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України та законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, Регламентом міської ради та іншими нормативними актами.

3. Основними завданнями Відділу є сприяння всебічному економічному розвитку населених пунктів Липовецької територіальної громади, залученню інвестицій в її економіку та інфраструктуру, збільшенню надходжень до місцевого бюджету;  забезпечення реалізації на території громади державної політики у сферах економіки, інвестиційної та зовнішньо-економічної діяльності; сприяння розвитку промисловості, сільського господарства, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг та інших галузей економіки; сприяння розвитку підприємництва та здійснення на території громади ефективної регуляторної політики.

4. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з:

- органами виконавчої влади;

- органами місцевого самоврядування;

- депутатами;

- постійними комісіями;

- підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян на підставах, у межах та у спосіб, передбачені чинним законодавством України, тощо.

5. Міська рада створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх окремими приміщеннями, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, законодавчими й іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань.

 

II. Обов’язки відділу

1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

- здійснює аналіз економічного стану та тенденцій розвитку Липовецької територіальної громади та прогнозує її подальший соціально-економічний розвиток;

- приймає участь у розробці і реалізації концепцій, програм місцевого економічного розвитку на довго-, середньо-, короткострокову перспективу і на поточний період по громаді з урахуванням загальнодержавних інтересів, місцевих умов і ресурсів;

- координує діяльність структурних підрозділів міської ради та забезпечує їх взаємодію в процесі складання програм, стратегії розвитку, а також під час розв’язання інших проблем комплексного розвитку громади;

- розробляє пропозиції до проєктів місцевого бюджету, які стосуються економічного і соціального розвитку міста;

- розробляє програми, проєкти розвитку та конкретні заходи, направлені на збільшення надходжень до місцевого бюджету;

- забезпечує супровід інвестиційних проєктів по об’єктах різних форм власності, які реалізуються на території громади, як на етапі запуску проєкту, так і на всіх етапах його подальшої реалізації;

- забезпечує проведення державної інвестиційної політики в громаді, створення умов, що сприяють залученню та підвищенню ефективності використання внутрішніх і зовнішніх інвестицій;

- приймає участь у реалізації заходів, спрямованих на залучення інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату громади, формування переліку пріоритетних інвестиційних проєктів, які потребують залучення коштів обласного та державного бюджетів, міжнародних донорських коштів;

- здійснює дослідження інвестиційного потенціалу громади, розробляє її інвестиційний паспорт та забезпечує його просування в мережі Інтернет, засобах масової інформації;

- здійснює пошук та інформування потенційних інвесторів, у тому числі зарубіжних, щодо інвестиційних можливостей громади та об’єктів, які потребують залучення інвестицій;

- забезпечує підготовку та написання програм і проєктів розвитку, реалізація яких передбачається за рахунок додатково залучених коштів грантових програм, в тому числі в рамках програм та ініціатив Європейського Союзу та інших програм міжнародної технічної допомоги;

- розробляє проєктні пропозиції та готує комплекти необхідних документів для отримання фінансування з бюджетів вищих рівнів (субвенції, кошти державного фонду регіонального розвитку України і т. д.);

- забезпечує реалізацію державної політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності, сприяє налагодженню міжнародних зв’язків та залученню зовнішніх інвестицій в економіку та інфраструктуру громади;

- сприяє розвитку інноваційної діяльності в громаді та створенню сучасної інфраструктури;

- приймає участь у розробці та впровадженні актів регуляторного впливу, пов’язаних з економічною діяльністю на території громади відповідно до затвердженої процедури;

- сприяє розвитку підприємництва шляхом розроблення і впровадження відповідних програм розвитку, надання в межах чинного законодавства інформаційно-консультативної допомоги;

- спільно з іншими відділами виконавчого комітету Липовецької міської ради та підпорядкованими установами здійснює аналіз фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств та ефективності використання комунального майна;

- надає методичну, інформаційну, організаційну допомогу у сфері економіки та інвестицій відділам, іншим структурним підрозділам виконавчого комітету Липовецької міської ради, комунальним підприємствам;

- спільно з іншими відділами виконавчого комітету здійснює реалізацію проєктів співробітництва громад;

- готує проєкти рішень Липовецької міської ради в межах компетенції відділу.

2. Відділ забезпечує належний рівень діловодства, дотримання режиму секретності, службової таємниці та обмеження доступу до окремих категорій публічної інформації з питань, які належать до його компетенції.

 

III. Права відділу

Посадові особи Відділу мають право:

- залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань, що належать до компетенції Відділу, вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства;

- одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи, матеріали від державних установ, виконавчих органів Липовецької міської ради, підприємств, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, що стосуються діяльності Відділу;

- брати участь у нарадах, роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на Відділ завдань;

- за дорученням міського голови забезпечувати представництво виконавчого комітету міської ради в інших органах виконавчої влади з питань, які належать до компетенції Відділу;

- приймати участь у розгляді питань, що стосуються компетенції Відділу, та приймати відповідні рішення;

- вносити на розгляд міського голови пропозиції з питань, віднесених до компетенції Відділу;

- за дорученням міського голови брати участь у роботі семінарів, нарад з питань, віднесених до компетенції Відділу;

- на здорові, безпечні  та належні для високопродуктивної роботи умови праці, на повагу особистої  гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян, на соціальний і правовий захист відповідно  до їх статусу;

- захищати свої законні права та інтереси у відповідних державних органах та у судовому порядку, вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних звинувачень або підозр.

 

IV. Структура, організація роботи та керівництво відділом

1. Відділ складається з трьох штатних одиниць: начальника відділу та двох головних спеціалістів.

2. Відділ очолює начальник, який приймається на роботу на конкурсних засадах або за іншою процедурою, визначеною чинним законодавством.

3. На посаду начальника Відділу призначається особа – громадянин України, який має вищу економічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, вільне володіння державною мовою. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

4. На час тривалої відсутності начальника Відділу або неможливості виконання ним своїх обов’язків за відповідним розпорядженням міського голови обов’язки начальника виконує один з працівників відділу.

5. Працівники відділу приймаються на роботу на конкурсних засадах або за іншою процедурою, визначеною чинним законодавством, та звільняються з роботи міським головою.

6. На посаду головного спеціаліста Відділу призначається особа з вищою освітою не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою. Без вимог до стажу роботи.

7. Службові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються розпорядженнями міським головою.

8. Діловодство відділу ведеться згідно з номенклатурою справ відділу.

9. В окремих випадках, у разі службової необхідності за дорученням начальника Відділу працівники Відділу виконують повноваження, не передбачені посадовими інструкціями.

 

V. Начальник відділу

1. Відділ очолює начальник відділу економічного аналізу та залучення інвестицій виконавчого комітету Липовецької міської ради, а у разі його відсутності, обов’язки начальника виконує головний спеціаліст відділу, на якого розпорядженням міського голови покладено обов’язки начальника відділу.

2. Організовує роботу відділу, забезпечує виконання плану роботи відділу з питань, що стосуються його функцій і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

3. Підписує та візує документи в межах своєї компетенції.

4. Визначає завдання, розподіляє обов’язки між працівниками відділу, забезпечує підвищення їх ділової кваліфікації.

5. Розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

6. Вносить в установленому порядку подання про заохочення працівників та накладання на них дисциплінарних стягнень, про преміювання працівників відділу та присвоєння їм рангів посадових осіб органів місцевого самоврядування.

7. Представляє відділ на сесіях, у державних установах та громадських організаціях з питань, що пов’язані з діяльністю відділу.

8. Виконує інші обов’язки покладені на нього міським головою.

 

VI. Відповідальність

1. Відділ несе відповідальність за виконання покладених на нього повноважень.

2. За порушення трудової дисципліни, вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та інших законодавчих актів України, працівники відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

VII. Взаємодія працівників відділу з іншими виконавчими органами міської ради

1. Відділ в процесі своєї діяльності взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради на засадах ділового співробітництва, спрямованого на успішне вирішення завдань, які стоять перед ним.

 

VIII. Прикінцеві положення

1. Покладання на Відділ обов’язків, не передбачених цим Положенням, а також тих, що не відносяться до діяльності, пов’язаної з економічним розвитком громади та залученням інвестицій, не допускається.

2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

3. Реорганізація або ліквідація Відділу здійснюється міською радою відповідно до вимог законодавства України.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь