A A A K K K
для людей із порушенням зору
Липовецька територіальна громада
Вінницька область, Вінницький район

Положення про фінансове управління

положення

про фінансове управління

Липовецької міської ради

Вінницького району Вінницької області

(нова редакція)

 

І. Загальні положення

1.1. Фінансове управління Липовецької міської рада Вінницького району Вінницької області (далі – Управління) є виконавчим органом  Липовецької міської ради, який створений відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішенням 77 сесії 7 скликання  Липовецької  міської ради від 12 листопада 2020 року №814 «Про створення фінансового управління Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області, затвердження Положення про фінансове управління та вжиття заходів щодо його державної реєстрації».

1.2. Управління підзвітне і підконтрольне міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, секретарю міської ради, заступнику міського голови та керуючому справами виконкому, відповідно до розподілу обов’язків.

1.3. У своїй діяльності Управління міської ради керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про Державний бюджет України на відповідний рік» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням і іншими нормативними актами.

 

ІІ. Мета діяльності Управління

2.1. Управління створено з метою здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері для забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку Липовецької міської територіальної громади, ефективного використання його фінансових ресурсів, формування та виконання бюджету, який забезпечує фінансовими ресурсами виконання власних та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування.

 

ІІІ. Основні завдання Управління

3.1. для досягнення мети своєї діяльності Управління вирішує наступні завдання:

3.1.1. організація роботи по складанню проекту бюджету Липовецької міської територіальної громади відповідно до вимог Бюджетного кодексу України;

3.1.2. організація роботи по виконанню бюджету Липовецької міської територіальної громади відповідно до вимог Бюджетного кодексу України;

3.1.3. застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі щодо складання та виконання бюджету, а також складання звітів про виконання бюджету згідно з чинним законодавством;

3.1.4. забезпечення реалізації основних напрямів фінансової політики держави та місцевого самоврядування і проведення разом з іншими структурними підрозділами міської ради аналізу фінансово-економічного становища Липовецької міської територіальної громади, перспектив її подальшого розвитку;

3.1.5. забезпечення роботи по здійсненню внутрішніх запозичень до бюджету Липовецької міської територіальної громади;

3.1.6. забезпечення роботи по отриманню до бюджету Липовецької міської територіальної громади:

3.1.6.1. позик на покриття тимчасових касових розривів бюджету Липовецької міської територіальної громади за рахунок єдиного казначейського рахунку;

3.1.6.2. позик на покриття тимчасових касових розривів бюджету, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку бюджету Липовецької міської територіальної громади, у фінансових установах;

3.1.7. здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

3.1.8. забезпечення встановлення місцевих податків і зборів, розмірів їх ставок та Порядків їх справляння на території Липовецької міської територіальної громади і внесення змін до них;

3.1.9. забезпечення розгляду звернень підприємств, установ, організацій та жителів Липовецької міської територіальної громади щодо надання пільг по сплаті податків і зборів, які надходять до бюджету Липовецької міської територіальної громади, у межах повноважень, наданих Конституцією України, Податковим кодексом України та іншими законодавчим актами;

3.1.10. забезпечення встановлення Порядку і нормативів відрахувань місцевими комунальними підприємствами громади до загального фонду бюджету Липовецької міської територіальної громади частини чистого прибутку (доходу);

3.1.11. забезпечення ефективного управління залишками коштів бюджету Липовецької міської територіальної громади та місцевим боргом, розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Липовецької міської територіальної громади на депозитних рахунках у банківських установах;

3.1.12. створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції, забезпечення ефективного та прозорого використання коштів бюджету Липовецької міської територіальної громади;

3.1.13. виконання інших завдань, передбачених чинним законодавством.

3.2. При здійсненні повноважень Управління зобов’язане:

3.2.1. забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України;

3.2.2. забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи;

3.2.3. не допускати у своїй роботі порушення вимог антикорупційного законодавства;

3.2.4. затверджувати відповідно до вимог Податкового кодексу України рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу в межах одного бюджетного року стосовно місцевих податків і зборів, які зараховуються до бюджету Липовецької міської територіальної громади, за поданням органів державної фіскальної служби;

3.2.5. забезпечувати оприлюднення рішень міської ради з питання встановлення місцевих податків і зборів, розмірів їх ставок та Порядків їх справляння на території Липовецької міської територіальної громади та внесення змін до них і надання копій прийнятих рішень органам державної фіскальної служби у строки, встановлені Податковим кодексом України;

3.2.6. забезпечувати оприлюднення рішень міської ради про бюджет Липовецької міської територіальної громади на відповідний рік, про звіт щодо виконання бюджету Липовецької міської територіальної громади за відповідний квартал та за рік, про звіт щодо використання коштів резервного фонду бюджету та рішення виконавчого комітету про проєкт основних напрямів бюджетної політики Липовецької міської територіальної громади на відповідний рік;

3.2.7. забезпечувати надання органам фіскальної служби копій прийнятих рішень міської ради:

- з питань надання пільг юридичним та/або фізичним особам по сплаті місцевих податків і зборів, які зараховуються до бюджету Липовецької міської територіальної громади;

- щодо встановлення ставок по місцевих податках і зборах, які зараховуються до бюджету Липовецької міської територіальної громади.

3.2.8. вирішувати питання матеріально-технічного забезпечення, створення необхідних виробничих і побутових умов для працівників Управління;

3.2.9. звітувати перед міським головою, виконавчим комітетом, міською радою та вищестоящим фінансовим органом про проведену роботу.

 

IV. Функції Управління

4.1. Відповідно до покладених на нього завдань Управління реалізовує наступні функції:

4.1.1. готує проекти рішень  міської ради про Основні напрями бюджетної політики на відповідний рік;

4.1.2. готує проект рішення виконавчого комітету міської ради по складання проекту бюджету Липовецької міської територіальної громади на відповідний рік та прогнозу бюджету Липовецької міської територіальної громади на два наступні за плановим роки;

4.1.3. розробляє, затверджує і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів для складання  проекту бюджету Липовецької міської територіальної громади, визначає порядок і строки їх подання;

4.1.4. здійснення аналіз доведених Міністерством фінансів України показників бюджету Липовецької міської територіальної громади на відповідний рік;

4.1.5. планує доходи і видатки бюджету Липовецької міської територіальної громади на підставі прогнозних розрахунків по доходах і видатках, показників проекту Програми економічного і соціального розвитку Липовецької міської територіальної громади, бюджетних запитів головних розпорядників коштів, положень Бюджетного кодексу України з урахуванням переліку доходів, передбачених статтями 64, 67, 691 та пункту 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, та переліку видатків, передбачених статтями 70, пунктом 2 статті 71, 89, 91 Бюджетного кодексу України, та Програмами, затвердженим міської радою, та інших матеріалів;

4.1.6. проводить аналіз бюджетних запитів головних розпорядників коштів та розрахунків до них, приймає рішення щодо включення бюджетних запитів до проєкту бюджету Липовецької міської територіальної громади;

4.1.7. складає проєкт бюджету Липовецької міської територіальної громади, готує проєкт рішення виконавчого  комітету міської ради та проєкт рішення міської ради з цього питання, пояснювальну записку та ряд інших довідок та матеріалів, передбачених Бюджетним кодексом України;

4.1.8. готує необхідні документи для проходження у Департаменті фінансів обласної державної адміністрації процедури перевірки правильності затвердження бюджету Липовецької міської територіальної громади;

4.1.9. в процесі складання проєкту бюджету Липовецької міської територіальної громади за доходами співпрацює із органами державної фіскальної служби;

4.1.10. вносить пропозиції виконавчому комітету та міській раді щодо створення резервного фонду в складі бюджету Липовецької міської територіальної громади;

4.1.11. на підставі наказів Міністерства фінансів України та Департаменту фінансів обласної державної адміністрації розробляє, затверджує та доводить до головних розпорядників коштів, для застосування в роботі, Порядок складання та виконання розпису бюджету Липовецької міської територіальної громади;

4.1.12. доводить до головних розпорядників коштів лімітні довідки про бюджетні асигнування, передбачені в бюджеті Липовецької міської територіальної громади;

4.1.13. за рішенням виконавчого комітету міської ради та за погодженням з постійною комісією міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва здійснює перерозподіл планових показників по доходах загального і спеціального фондів між кодами класифікації доходів в межах загальних сум доходів загального і спеціального фондів, затверджених рішенням міської ради про бюджет Липовецької міської територіальної громади на відповідний рік, розподіл та перерозподіл планових показників по видатках бюджету по загальному і спеціальному фондах між кодами програмної (функціональної) та економічної класифікацій та між головними розпорядниками коштів, в тому числі за рахунок субвенцій і дотацій з інших бюджетів, згідно з повноваженнями, наданими міською радою в рішенні про бюджет Липовецької міської територіальної громади на відповідний рік;

4.1.14. У разі потреби, відповідно до звернень головних розпорядників коштів, враховуючи вимоги чинного бюджетного законодавства, вносить зміни до бюджету Липовецької міської територіальної громади та готує проекти рішень виконавчого комітету та міської ради про внесення змін до бюджету Липовецької міської територіальної громади;

4.1.15. Здійснює перевірку правильності складання і затвердження кошторисів бюджетних установ, кошторисів на виконання робіт та надання послуг, пільг, проведення заходів. Вживає заходів щодо усунення головним розпорядником коштів порушень, виявлених під час перевірки правильності складання кошторисів;

4.1.16. Згідно із розписом бюджету по видатках, здійснює фінансування видатків, передбачених у бюджеті, з врахуванням порядку та вимог, передбачених бюджетним законодавством та нормативними  документами з цього питання;

4.1.17. Аналізує звіти про виконання бюджету Липовецької міської територіальної громади;

4.1.18. Подає виконавчому комітету та міській раді щоквартальні та річні звіт про виконання бюджету Липовецької міської територіальної громади, готує проекти рішень виконавчого комітету та міської ради з цього питання;

4.1.19. Забезпечує оприлюднення інформації про виконання бюджету Липовецької міської територіальної громади та про використання коштів резервного фонду бюджету у засобах масової інформації та офіційному сайті міської ради;

4.1.20. Здійснює перевірку проектів рішень виконавчого комітету та міської ради, підготовлених іншими структурними підрозділами міської ради в частині фінансових питань;

4.1.21. Щомісячно аналізує стан виконання бюджету в розрізі дохідних джерел;

4.1.22. погоджує подання на повернення помилково або надміру зарахованих коштів до бюджету громади податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів, які готують органи, що контролюють справляння платежів до бюджету, та погоджує висновки органів державної фіскальної служби згідно реєстрів висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, в порядку та у терміни, які визначені законодавчими актами України;

4.1.23. Відкриває в управлінні Державної казначейської служби України м.Липовець дохідні та видаткові рахунки місцевого бюджету;

4.1.24. Виконує операції з обліку доходів загального та спеціального фондів бюджету. Веде облік надходжень до цільових фондів міської ради (в розрізі кожного фонду);

4.1.25. Розглядає та аналізує звернення щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету Липовецької міської територіальної громади, готує проєкти рішень виконавчого комітету та міської ради про звіт щодо використання коштів резервного фонду бюджету;

4.1.26. Здійснює формування проєкту бюджету громади з урахуванням вимог і положень програмно-цільового методу;

4.1.27. Затверджує паспорти бюджетних програм, які розроблені головними розпорядниками коштів бюджету Липовецької міської територіальної громади;

4.1.28. Здійснює заходи з підвищення ефективності управління місцевими фінансами;

4.1.29. Проводить аналіз фінансово-економічного стану розвитку громади, перспектив її подальшого розвитку;

4.1.30. Бере участь у розробленні перспективних планів розвитку Липовецької міської територіальної громади;

4.1.31. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Управління за встановленим графіком;

4.1.32. Веде роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

4.1.33. У межах власних повноважень, реалізовує державну політику у сфері захисту інформації з обмеженим доступом;

4.1.34. Забезпечує захист персональних даних;

4.1.35. Здійснює інші передбачені законодавством України повноваження.

 

V. Система взаємодії

5.1. Управління при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, іншими виконавчими органами Липовецької міської територіальної громади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян.

 

VI. Права Управління

6.1. Управління має право:

6.1.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Управління завдань;

6.1.2. Інформувати міського голову про покладання на Управління виконання роботи, що не відноситься до функцій Управління чи виходить за його межі, а також у випадках, коди відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених завдань, з метою вжиття відповідних заходів;

6.1.3. Залучати за узгодженням з керівником виконавчого органу міської ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розроблення і здійснення заходів, які проводяться Управлінням відповідно до покладених на нього завдань;

6.1.4. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчим органами, міським головою;

6.1.5. Начальник Управління без доручення міського голови діє від імені Управління, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами;

6.1.6. Отримувати від місцевих комунальних підприємств та структурних підрозділів міської ради, яким вони підвідомчі, інформацію щодо їх фінансово-господарської діяльності, необхідну для здійснення Управлінням покладених на нього повноважень;

6.1.7. Одержувати щоденну інформацію про надходження доходів до бюджету Липовецької міської територіальної громади від Державної казначейської служби України.  Отримувати місячні, квартальні, річні звіти про виконання бюджету Липовецької міської територіальної громади, а також інформацію щодо взятих зобов’язань, залишків на рахунках головних розпорядників коштів, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів та іншу інформацію, необхідну для здійснення бюджетного процесу;

6.1.8. Одержувати від органів державної фіскальної служби у встановлені терміни звіти про суми нарахування, надходжень, переплати та податкового боргу по зобов’язаннях податків, зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, матеріали про результати перерахунків по платежах до бюджету, дані про наявність недоїмок та переплат у юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і громадян Липовецької міської територіальної громади, звіти з питань оподаткування та іншу інформацію з питань,  пов’язаних із складанням та виконанням бюджету;

6.1.9. Одержувати від головних розпорядників коштів інформацію, документи і матеріали, необхідні для складання проєкту бюджету Липовецької міської територіальної громади та аналізу його виконання, інформацію щодо стану усунення бюджетних правопорушень;

6.1.10. Укладати, в межах своєї компетенції, договори на  виконання робіт, надання послуг та придбання товарів;

6.1.11. створювати комісії, робочі групи із керівників, кваліфікованих спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій для вирішення окремих питань формування проєкту бюджету Липовецької міської територіальної громади та його виконання;

6.1.12. Вносити пропозиції виконавчому комітету та міській раді, враховуючи вимоги податкового законодавства щодо:

6.1.12.1. встановлення місцевих податків і зборів та затвердження Порядків їх справляння на території Липовецької міської територіальної громади, а також щодо затвердження ставок місцевих податків і зборів;

6.1.12.2. встановлення Порядку і нормативів відрахувань місцевими комунальними унітарними підприємствами до загального фонду бюджету Липовецької міської територіальної громади частини чистого прибутку (доходу);

6.1.12.3. надання пільг окремим категоріям платників по сплаті місцевих податків і зборів, які надходять до бюджету Липовецької міської територіальної громади.

 

VII. Структура Управління

7.1. До складу управління входять відділи, які очолюють начальники відділів.

7.2. Положення про відділи Управління затверджуються начальником Управління, за погодженням з заступником міського голови відповідно до розподілу обов’язків;

7.3. Штатний розпис Управління затверджується начальником Управління у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених міською радою;

7.4. Начальники відділів та інші працівники Управління, відповідно до вимог чинного законодавства України, призначаються на посаду і звільняються з посади начальником Управління;

7.5. Посадові обов’язки працівників Управління визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником Управління.

 

VIII. Керівництво Управлінням

8.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду (за результатами конкурсного відбору) і звільняється з посади міським головою одноособово;

8.2. Начальник Управління:

8.2.1. здійснює керівництво діяльністю Управління;

8.2.2. несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

8.2.3. видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у органах Міністерств  юстиції України;

8.2.4. інформує Липовецьку міську територіальну громаду про виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання відповідно до компетенції;

8.2.5. укладає договори на придбання товарів, виконання робіт, надання послуг та інші цивільно-правові угоди;

8.2.6. здійснює розпорядження коштами Управління у межах затвердженого кошторису;

8.2.7. візує проекти розпорядчих актів міської ради, виконавчого комітету, міського голови, керівників виконавчих органів міської ради та інших нормативно-правових актів;

8.2.8. здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

8.3. Начальник Управління має заступника, який відповідно до вимог чинного законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, призначається та звільняється з посади начальником Управління.

8.4. Обов’язки начальника Управління під час його відсутності виконує заступник начальника згідно із розпорядженням міського голови.

8.5. Працівники Управління діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються начальником Управління.

8.6. В окремих випадках, у разі службової необхідності, за дорученням начальника Управління працівники виконують повноваження, не передбачені посадовими інструкціями, але в межах повноважень посадової особи органів місцевого самоврядування.

 

ІХ. Статус Управління

9.1. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки та штампи;

9.2. Управління є головним розпорядником коштів, які затверджені в бюджеті Липовецької міської територіальної громади. Виконує функції головного розпорядника коштів згідно з Бюджетним кодексом України. Відкриває рахунки в органах Державного казначейства;

9.3. Управління є неприбутковою організацією та не має на меті отримання доходів (прибутку) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

9.4. Управління утримується за рахунок бюджетних коштів;

9.5. Майно, яке знаходиться на балансі Управління є комунальною власністю Липовецької міської територіальної громади та перебуває в оперативному управлінні;

9.6. Припинення шляхом реорганізації або ліквідації Управління здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства;

9.7. У разі припинення діяльності Управління (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Управління, за рішенням виконавчого комітету міської ради, передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду в межах комунальної власності Липовецької міської територіальної громади або зараховуються до доходу бюджету в частині грошових активів;

9.8. Зміни до цього Положення вносяться в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом затвердження Положення в новій редакції;

9.9. Місцезнаходження Управління: вулиця Василя Липківського, 30, місто Липовець, Вінницький (Липовецький) район Вінницька область.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь