Пошук

Порядок розгляду звернень громадян до виконавчих органів і посадових осіб Липовецької міської ради

І. Загальні положення

1.1. Жителі Липовецької територіальної громади мають право надсилати індивідуальні та колективні звернення або особисто звертатися до Липовецької міської ради, депутатів Липовецької міської ради, міського голови, його заступників, посадових осіб міської ради та її виконавчих органів відповідно до їхніх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються діяльності міської ради та її виконавчих органів, із заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та зі скаргою про їх порушення.

1.2. Індивідуальні та колективні звернення громадян розглядаються та на них дається обґрунтована відповідь у встановлені законом строки.

1.3. Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і державної безпеки мають право надавати звернення, які не стосуються їх службової діяльності.

1.4. Основні терміни, що вживаються в цьому Порядку:

Звернення громадян – це викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Пропозиція (зауваження) – звернення, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності міської влади, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя мешканців міста, вдосконалення соціально-економічного та культурного розвитку міста чи окремих його територій.

Заява (клопотання) – звернення із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, депутатів міської ради, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.

Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересівгромадян міста, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями міської ради її виконавчих органів, установ, організацій, об’єднань громадян, підприємств, посадових осіб.

Колективні звернення – це звернення громадян за умови наявності не менше як п’яти підписів і мають на меті:

а) внесення до міської ради, міського голови, виконавчого органу міської ради конкретних пропозицій з питань соціально-економічного та культурного розвитку міста чи окремих його територій;

б) аналіз роботи міської влади з різних питань життя міста;

в) вимогу звітувати про виконання окремих завдань, пов’язаних із соціально-економічним та культурним розвитком міста, станом довкілля, громадської безпеки, охорони громадського порядку, з інших питань, віднесених чинним законодавством до відання міського самоврядування;

г) порушення питання про недовіру посадовій особі органу міського самоврядування

ґ) інші вимоги, виконання яких не виходить за межі визначених чинним законодавством повноважень органів і посадових осіб міського самоврядування.

1.5. Рішення, дії (бездіяльність), які можуть бути оскаржені:

1.5.1. Порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина (групи громадян).

1.5.2. Створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і законних інтересів чи свобод.

1.5.3. Незаконно покладено на громадянина які-небудь обов’язки або його незаконно притягнуто до відповідальності.

1.6. Вимоги до звернення

1.6.1. Звернення адресується Липовецькій міській раді, її виконавчим органам, посадовим особам, до повноваження яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

1.6.2. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

1.6.3. Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надіслане поштою, або переданим громадянином до відповідного органу, установи, особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

1.6.4. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

1.7. Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне) так і групою осіб (колективне).

1.8. Звернення оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше як через десять днів від дня його надходження.

1.9. Мова звернення і рішень та відповідей на них

1.9.1. Громадяни мають право звертатися до Липовецької міської ради, її виконавчих органів, депутатів міської ради, міського голови, його заступників, посадових осіб міської ради та її виконавчих органів українською чи іншою мовою, прийнятною для сторін.

1.9.2. Рішення щодо звернень громадян та відповіді на них оформляються відповідно до вимог законодавства про мови. Такі рішення та відповіді можуть бути викладені в перекладі мовою спілкування заявника.

1.10. Заборона відмови у прийнятті та розгляді звернення

1.10.1. Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.

1.10.2. Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

1.10.3. Якщо питання, порушені в одержаному виконавчими органами міської ради зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п’яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.

1.11. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню:

1.11.1. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, вважається анонімним і розгляду не підлягає.

1.11.2. Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

1.11.3. Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

1.12. Заборона переслідування громадян за подання звернення

1.12.1. Забороняється переслідування громадян і членів їх сімей за подання звернення до міської ради, виконавчих органів, депутатів міської ради, посадових осіб за критику у зверненні їх діяльності та рішень.

1.12.2. Ніхто не може бути примушений до подання власного чи підписання колективного звернення або участі в акціях на підтримку звернень інших осіб чи організацій.

1.13. Заборона розголошення відомостей, що містяться у зверненнях

Не допускається розголошення одержаних із звернень відомостей про особисте життя громадян без їх згоди чи відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, та іншої інформації, якщо це ущемляє права і законні інтереси громадян.

 

ІІ. Порядок розгляду звернень громадян

2.1. Розгляд пропозицій (зауважень) громадян

2.1.1. Виконавчі органи Липовецької міської ради, посадові особи зобов’язані розглянути пропозиції (зауваження) та повідомити громадянина про результати розгляду.

2.2. Розгляд заяв (клопотань)

2.2.1. Виконавчі органи Липовецької міської ради та їх посадові особи, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов’язані об’єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань).

2.2.2. Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в обов’язковому порядку дається тим органом, який отримав ці заяви і до компетенції якого входить вирішення порушених у заявах (клопотаннях) питань, за підписом керівника або особи, яка виконує його обов’язки.

2.2.3. Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

2.3. Розгляд скарг громадян

2.3.1. Скарга на дії чи рішення виконавчого органу Липовецької міської ради, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звертатися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням – безпосередньо до суду.

2.3.2. Громадянин може подати скаргу особисто або через уповноважену на це, у встановленому законом порядку, іншу особу. Скарга в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подається їх законним представником.

2.3.4. До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, які після її розгляду повертаються громадянину.

 

ІІІ. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги

Громадянин, який звернувся із заявою чи скаргою до виконавчих органів Липовецької міської ради, її посадових осіб, має право:

3.1. Особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви.

3.2. Знайомитися з матеріалами перевірки.

3.3. Подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу.

3.4. Бути присутнім при розгляді заяви чи скарги.

3.5.Користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку.

3.6. Одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги.

3.7. Висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги.

3.8. Вимагати відшкодування і збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.

 

IV. Обов’язки виконавчих органів Липовецької міської ради, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг

Виконавчі органи Липовецької міської ради, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов’язані:

4.1. Об’єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги.

4.2. На прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу.

4.3.Відміняти або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають Закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням.

4.4. Забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв’язку з заявою чи скаргою рішень.

4.5. Вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті ущемлення прав чи законних інтересів, вирішити питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на прохання громадянина не пізніш як у місячний термін довести прийняте рішення до відома органу місцевого самоврядування, трудового колективу чи об’єднання громадян за місцем проживання громадянина.

4.6. У разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою роз’яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення.

4.7. Не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам.

4.8. Особисто організовувати та перевіряти стан розгляду заяв чи скарг громадян, вживати заходів до усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи.

 

V. Термін розгляду звернень громадян

5.1. Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу міської ради або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

5.2. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, колективні звернення з кількістю підписів більше п’ятнадцяти осіб, розглядаються у першочерговому порядку.

 

VI. Безоплатність розгляду звернень

Виконавчі органи Липовецької міської ради, посадові особи розглядають звернення громадян, не стягуючи плати.

 

VII. Особистий прийом громадян

7.1. Керівники Липовецької міської ради, її виконавчих органів, інші посадові особи зобов’язані проводити особистий прийом громадян.

7.2. Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години. Графіки прийому доводяться до відома громадян.

7.3. Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь