Пошук

Порядок складання, подання, опрацювання запитів на інформацію, що надходять до Липовецької міської ради та її виконавчих органів

І. Загальні положення

1.1. Цей порядок розроблено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та з метою систематизації роботи із запитувачами інформації в частині їх доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Липовецька міська рада Вінницького району Вінницької області та її виконавчі органи.

1.2. Публічна інформація, розпорядником якої є Липовецька міська рада Вінницького району Вінницької області (далі – міська рада) – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання розпорядником своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у його володінні.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон).

1.4. Суб’єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації є:

запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

розпорядник інформації – Липовецька міська рада;

відповідальна особа за організацію роботи з запитами на публічну інформацію - особа визначена розпорядженням міського голови (далі відповідальна особа);

особа відповідальна за підготовку документів та відповіді – особа визначена міським головою, згідно напрямку запиту.

1.5. Міською радою не може бути надана інформація, що законодавством України та нормативно-правовими актами виконавчого комітету визначена як інформація з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна, службова тощо). Обмеження доступу до такої інформації здійснюється відповідно до п.2 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації.

1.6. Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

1.7. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

1.8. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

1.9. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

 

ІІ. Складання та подання запитів на отримання публічної інформації

2.1. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2.2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

2.3. Запити на інформацію подаються до загального відділу виконавчого комітету Липовецької міської ради в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку виконавчого комітету міської ради:

- на поштову адресу: вул.Героїв Майдану, 4 м.Липовець Вінницький район Вінницька область, 2250 (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

- на електронну адресу: Lypovetsmr@gmail.com

- за телефоном: 2-31-03

- особисто: кабінет прийому звернень громадян (вул. Героїв Майдану будинок № 4, м.Липовець, Вінницький район, Вінницька область).

2.4. Письмовий запит може бути подано:

- у довільній формі відповідно до вимог, встановлених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та має містити: прізвище, ім'я по-батькові (для фізичних осіб), найменування організації та ПІБ представника – для юридичних осіб або об’єднання громадян; поштову адресу або адресу електронної пошти, номер засобу зв'язку, якщо такий є; загальний опис інформації або вид, назву реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі;

- шляхом заповнення форми запиту яку можливо отримати в приміщені міської ради та на офіційному веб-сайті Липовецької міської ради.

2.5. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформляє відповідальна особа в приміщені міської ради на першому поверсі, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, контактного телефону, та наданням копії запиту особі яка його подала.

2.6. Під час подання запиту на інформацію запитувач повинен зазначити зручну форму її отримання.

 

ІІІ. Реєстрація, строк розгляду та надання інформації за запитом

3.1. Усі запити на публічну інформацію, які надходять до міської ради, реєструються у день надходження або в перший наступний робочий день у разі надходження їх після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові та неробочі дні.

3.2. Оперативно, в той самий день запити надаються на розгляд міському голові для розподілу, залежно від змісту, визначення особи, відповідальної за підготовку документів та відповіді.

Визначена особа:

- терміново проводить аналіз та можливість надання інформації або відмови;

- визначає обсяг інформації у разі великого або такого що потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, продовжує строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту, з проведенням реєстрації та надання копії відповідальній особі;

- у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, особа відповідальна за підготовку документів та відповіді діє згідно «Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію» затвердженого рішенням виконавчого комітету Липовецької міської ради, з проведенням реєстрації та надання копій відповідальній особі;

- не пізніше 13:00 години п’ятого робочого дня з дня отримання запиту, надає відповідальній особі підготовлену та узгоджену з заступником міського голови за напрямком роботи відповідь.

3.3. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі в таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит. Рішення про відмову приймається за наявності таких умов: запитувана інформація фактично відсутня в розпорядженні виконавчого комітету Липовецької міської ради та відсутній юридичний обов’язок володіти такою інформацією. Якщо у виконавчого комітету є обов’язок мати певну інформацію щодо якої надійшов запит, але фактично вона відсутня, то в цьому випадку не можна відмовити в задоволенні запиту за пунктом 1 частини першої статті 22 Закону. В такому випадку відповідний структурний підрозділ повинен – залежно від способу набуття запитуваної інформації – створити або отримати її та задовольнити запит.

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини 2 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Обмеження доступу до інформації застосовується, якщо наявні одночасно такі три умови: 1) існує законний інтерес, для захисту якого потрібно обмеження в доступі; 2) поширення інформації може завдати істотної шкоди вказаному законному інтересу; 3) така істотна шкода переважає суспільний інтерес в отриманні інформації. Належність запитуваної інформації до конфіденційної, таємної або для службового користування не є єдиною достатньою підставою для обмеження доступу до неї. Лише після застосування «трискладового тесту» допустиме обмеження доступу до публічної інформації, заборона на поширення якої встановлена безпосередньо Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Відмова у задоволенні запиту на інформацію повинна бути мотивованою та має ґрунтуватися на наявності підстав обмеження у доступі, які становлять зміст «трискладового тесту». З відмови у доступі до публічної інформації повинно вбачатися:

- якому з перелічених у пункті 1 частини 2 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інтересів (далі - правомірні інтереси) відповідає обмеження, а також чому обмеження доступу відповідає зазначеному інтересу;

- у чому конкретно полягає шкода правомірному інтересу; яким є причинно-наслідковий зв'язок між наданням доступу та можливим настанням шкоди; чому ця шкода є істотною; яка ймовірність настання шкоди внаслідок надання доступу до інформації;

- чому шкода від надання інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Наявність інформації в затвердженому переліку службової інформації не є підставою для автоматичного обмеження доступу до неї.

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком. В задоволенні запиту може бути відмовлено на підставі пункту 3 частини 1 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» якщо запитувач повідомив про свою відмову оплачувати фактичні витрати на копіювання чи друк. За відсутності такого повідомлення, опрацювання запиту фактично зупиняється і поновлюється як тільки запитувач оплатить витрати.

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» не може вважатися неналежно оформленим запит, що не містить слова «запит», посилання на Закон, обґрунтування тощо, оскільки перелік вимог до змісту запиту є вичерпним. Зокрема, в запиті має бути зазначено:

- П.І.Б. (найменування для юридичної особи) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є. Під іменем запитувача мається на увазі прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – запитувача (по батькові може бути відсутнє у певних категорій осіб з огляду на національні традиції ідентифікації осіб). Якщо в запиті не вказані зазначені реквізити, то запитувачу надсилається відмова відповідно до пункту 4 частини першої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; загальний опис інформації має бути достатньо точним, щоб можна було визначити, яка конкретна інформація запитується. Якщо запитується копія документа – запитувач має вибір: вказати вид, назву, реквізити документа або його зміст, залежно від того, що саме йому відомо. Якщо в запиті не вказано ні виду, назви, реквізитів, ні змісту документа, то запитувачу надсилається відмова відповідно до пункту 4 частини першої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі. Якщо запит в письмовій формі не містить дати та/чи підпису, то запитувачу надсилається відмова відповідно до пункту 4 частини першої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.4. При отриманні запиту на інформацію якою не володіє Липовецька міська рада, але за статусом та характером діяльності ій відомо хто нею володіє, відповідальна особа перенаправляє цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

3.5. Не є запитом на інформацію документ, який хоч і названий запитом, або складений на бланку для запитів, або містить посилання на Закон, але не містить прохання надати певну інформацію чи документ. Його варто розглянути на відповідність нормам Закону України «Про звернення громадян» та, у разі виявлення відповідних ознак, розглядати як звернення, про що запитувач має бути попереджений.

3.6. Якщо частина запиту відповідає ознакам та вимогам Закону України «Про доступ до публічної інформації», а частина підпадає під ознаки «звернення громадян», запит треба розглянути у відповідних частинах у строки та в порядку, передбаченому згаданими Законами, про що запитувач має бути попереджений.

3.7. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

3.8. При наданні відповіді запитувачу на електронну адресу, лист виконавчого комітету з відповідними реквізитами (на бланку, за підписом посадової особи, із зазначенням виконавця, дати та вихідного номера) сканується та відправляється електронною поштою у форматі «PDF».

3.9. В електронному вигляді інформація запитувачу може надаватися з офіційної електронної адреси Липовецької міської ради.

 

ІV. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації

4.1. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

4.2. Запитувач має право оскаржити:

- відмову в задоволенні запиту на інформацію;

- відстрочку задоволення запиту на інформацію;

- ненадання відповіді на запит на інформацію;

- надання недостовірної або неповної інформації;

- несвоєчасне надання інформації;

- невиконання розпорядником обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;

- інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

4.3.Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

- ненадання відповіді на запит;

- ненадання інформації на запит;

- безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;

- не оприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону;

- надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

- несвоєчасне надання інформації;

- необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;

- нездійснення реєстрації документів;

- навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

4.4. Запитувач інформації може звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з приводу порушень вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації.»

 

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації

 

Липовецька міська рада та її виконавчі органи

 

Прізвище, ім'я по-батькові (для фізичних осіб), найменування організації та ПІБ представника – для юридичних осіб або об’єднання громадян

 

 

 

 

Поштова адреса або адреса електронної пошти

 

 

 

 

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, що запитується, якщо запитувачу це відомо

 

 

 

 

 

або

Загальний опис інформації, що запитується:

 

 

 

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом строк. Відповідь надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати e-mail/

В усній формі

/Вказати номер телефону/

Підкреслити обрану категорію

Контактний телефон

 

Дата запиту,

підпис запитувача

 

 

 

Зареєстровано_________________________________________

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь