Пошук

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування»

 

Критерії віднесення інформації до службової

Інформація, яка включається до Переліку службової інформації у сфері діяльності міської ради та її виконавчих органів і якій надається гриф «Для службового користування», повинна відповідати таким вимогам:

– створюватися за кошти міського бюджету або перебувати у володінні, користуванні чи розпорядженні міської ради;

– використовуватися з метою забезпечення національних інтересів держави та інтересів територіальної громади;

– не належати до державної таємниці;

– внаслідок розголошення такої інформації можливе:

порушення конституційних прав і свобод громадянина;

настання негативних наслідків у внутрішньополітичній, зовнішньополітичній, економічній, соціальній, гуманітарній, науково-технологічній, екологічній, інформаційній сферах та у сферах державної безпеки і безпеки державного кордону;

нанесення шкоди інтересам територіальної громади;

створення перешкод у роботі виконавчих органів міської ради.

 

1. Економіка, промисловість

1.1. Відомості, які пов’язані з роботою підприємств щодо укладення договорів, контрактів та інформації про клієнтів.

1.2. Завдання, технічні завдання, окремі завдання на виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт щодо новітніх розробок, що виконуються в межах державних науково-технічних програм, міжгалузевих науково-технічних програм, наукових частин інших програм, розробок новітніх технологій науковими установами, відомості про розголошення яких можуть завдати економічних збитків та зашкодити охороні прав на інтелектуальну власність; пояснювальні записки, звітна документація по цих роботах.

 

2. Житлово-комунальне господарство

2.1. Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи їх охорони, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

2.2. Відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об'єктів промисловості.

2.3. Координати об'єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

2.4. Організаційні заходи та технічні засоби охорони об'єктів комунального водозабезпечення.

2.5. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

2.6. Відомості про фактичні об'єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення в районах і містах із населенням до 100 тис. осіб та більше, якщо такі відомості не становлять державну таємницю.

2.7. Відомості, що розкривають координати об’єктів теплопостачання, газопостачання та електропостачання.

 

3. Архітектура, будівництво та земельні відносини

3.1. Плани міст масштабу 1:2000 - 1:25000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат УСК - 2000 або в системі координат СК - 42, які містять не повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній.

3.2. Топографічні, цифрові карти, топопозйомка, фотоплани і фотокарти масштабів 1:2000 - 1:25000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК - 42, які містять не повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення.

3.3. Спеціальні карти та схеми, створені в державній системі координат УСК- 2000 або в системі координат СК - 42, а саме: карти геодезичних даних, карти джерел водопостачання, карти гірських проходів і перевалів масштабів 1:5000 - 1:2000.

3.4. Плани міст масштабу 1: 10 000 – 1: 20 000 ( незалежно від форми та виду носія інформації) на території Вінницької області, створені в системах координат УСК – 2000 або СК-42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення.

3.5. Відомості за сукупністю всіх показників про точні значення елементів орієнтування систем координат УСК-2000 і СК-42 та зв’язки цих систем з іншими системами координат, у тому числі умовними або місцевими.

3.6. Проекти землеустрою та технічна документація із землеустрою ( за наявності координат геодезичних пунктів в Державних системах координат УСК – 2000 та системі координат СК – 42)

3.7. Інформація в паперовій формі про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами та видами економічної діяльності, яка складається на рівні міста.

3.8. Топографо-геодезична зйомка масштабу 1:500 з нанесенням інженерних мереж та комунікацій в будь-якій системі координат.

 

4. Соціальний захист населення

4.1. Персональні дані інвалідів, дітей-сиріт, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, малозабезпечених громадян, одержувачів допомоги, пільг.

4.2. Персональні дані про одержувачів субсидій.

4.3. Персональні дані осіб, сформованих на базі Єдиних державних реєстрів.

 

5. Цивільний захист

5.1. Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту (далі ЦЗ), що плануються ( реалізовані) у генеральному плані

5.2. Відомості про заходи з питань цивільного захисту які включені до плану на особливий період міської ради, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності.

5.3. Відомості про переліки, дислокацію, систему охорони, захисту важливих державних об’єктів, які беруться під пожежну та військову охорону за умов воєнного стану.

5.4. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та об’єктів національної економіки до відповідних категорій з ЦЗ.

5.5. Відомості з утримання та функціонування пунктів управління заходами ЦЗ на місцевому рівні на особливий період.

5.6. Відомості щодо технічного стану та готовності за кожну систему оповіщення.

5.7. Зведені відомості про сили та засоби інженерного захисту населення територіальної громади.

5.8. Відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні напрями розвитку інженерно-технічних заходів ЦЗ особливого періоду, що плануються (реалізовані) у генеральному плані забудови міста.

5.9. Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд ЦЗ на підприємствах, в установах територіальної громади.

5.10. Зведені відомості про використання захисних споруд ЦЗ для потреб населення.

5.11. Зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливих заражень, можливі втрати, площу можливого зараження.

5.12. Зведені відомості про наявність мобілізаційних запасів засобів індивідуального захисту та приладів радіаційної і хімічної розвідки.

5.13. Зведені відомості про потребу та наявність мобілізаційних запасів фінансових і матеріально-технічних ресурсів на об’єктах господарської діяльності для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.

5.14. Відомості про пункти управління, що не становлять державну таємницю.

5.15. Відомості про участь у заходах з антитерористичної діяльності, які не належать до державної таємниці відповідно до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

 

6. Охорона державної таємниці

6.1. Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці конкретного суб'єкта режимно-секретної діяльності, які не підпадають під дію ЗВДТ.

6.2. Відомості щодо обліку секретних документів та номенклатури секретних справ.

6.3. Відомості щодо перевірок наявності секретних документів, перегляду грифів секретності та знищення секретних документів.

6.4. Відомості про перелік посад, які дають право посадовим особам, що їх займають, надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності та доступ працівників до секретних мобілізаційних документів.

6.5. Відомості про надання та скасування допуску до державної таємниці, номенклатури посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

6.6. Відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

6.7. Відомості про забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану.

6.8. Акти прийому-передачі секретних документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації (далі МНСІ).

6.9. Описи справ постійного і довготермінового зберігання.

6.10. Номенклатура посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

6.11. Акти на знищення секретних документів. Звіти по охороні державної таємниці.

6.12. Протоколи засідань експертно-перевірних комісій, на яких розглядаються проекти нормативно-методичних документів, номенклатур справ, описів з грифом обмеження доступу «Для службового користування».

6.13. Відомості щодо облікової карти про надання допуску громадянину до державної таємниці та мотивованого запиту до органу СБУ про його надання.

6.14. Відомості щодо загальних і квартальних перевірок наявності секретних документів, справ та інших МНСІ.

 

7. Оборонна та мобілізаційна робота

7.1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану міської ради, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які не належать до державної таємниці відповідно до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю(ЗВДТ 440-05), щодо:

- створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей підприємств, установ і організацій міста;

- виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період;

- виробництва, закупівлі та поставки продовольства сільськогосподарської продукції в особливий період;

- виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;

- виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період;

- мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

- кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України;

- забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

- показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб економіки міста на особливий період;

- підготовки фахівців у закладах освіти міста на особливий період;

- надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в місті в особливий період;

- обсяги виробництва найважливіших видів промислової продукції на підприємствах міста в особливий період;

- номенклатура, обсяги (норми), місця зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву на підприємствах, в установах, організаціях міста, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них;

- відомості та обсяги капітального будівництва в особливий період;

- створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в місті в особливий період;

- відомості щодо потреби міської ради в товарах продовольчої та промислової групи для забезпечення життєдіяльності в особливий період.

7.2. Відомості про наявність керівних та методичних матеріалів з питань мобілізаційної підготовки.

7.3. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій міста в особливий період.

7.4. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ і організацій міста, які задіяні до виконання мобілізаційних завдань з виробництва озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.

7.5. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів області Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

7.6. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується органів місцевого самоврядування, окремого підприємства міста.

7.7. Відомості (за окремими показниками) про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій міста щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

7.8. Відомості (за окремими показниками) про організацію оповіщення, управління і зв'язку, порядок переведення органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій міста на режим роботи в умовах особливого періоду.

7.9. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки органів місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи, організації міста.

7.10. Відомості (за окремими показниками) про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій міста.

7.11. Відомості про організаційні заходи з територіальної оборони у зоні, районі територіальної оборони, що не містять інформації, віднесеної до ЗВДТ.

7.12. Плани капітального будівництва та капітального ремонту об’єктів спецпризначення.

7.13. Доведення державного оборонного замовлення.

 

8. Кадрові питання

8.1. Перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані.

8.2. Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за відділами міської ради, підприємствами, установами, організаціями, які не виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектуючі вироби до них).

8.3. Особові справи працівників міської ради.

8.4. Трудові книжки працівників апарату міської ради та її структурних підрозділів.

8.5. Персональні переліки із зазначенням домашніх адрес, номерів домашніх телефонів працівників.

8.6. Відомості, які зазначені в інформаційно-аналітичних та прогнозних матеріалах, утворених під час діяльності органу з питань запобігання та протидії корупції, розголошення яких може завдати негативних наслідків репутації або правам інших осіб.

8.7. Книги обліку трудових книжок ( журнал реєстрації) працівників міської ради та її структурних підрозділів.

8.8. Відомості про особові рахунки працівників міської ради та її структурних підрозділів.

8.9. Відомості про зміст листування на запити державних органів, яким чинним законодавством надано право отримувати конфіденційну інформацію з кадрових питань.

8.10. Номенклатура посад працівників, які підлягають оформленню на допуск до державної таємниці.

8.11. Облікова картка громадянина про надання допуску до державної таємниці.

8.12. Перелік посад, що дають право працівникам, які їх займають, надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності.

 

9. Архівна справа

Протоколи засідань експертно-перевірних комісій, на яких розглядаються проекти нормативно-методичних документів, номенклатури справ, описів з грифом обмеження доступу «Для службового користування».

 

10. Відомості з загальних питань

10.1. Відомості, аналітичні висновки, прогнози внаслідок яких можливе порушення конституційних прав і свобод громадянина, настання негативних наслідків в державі, області та місті, створення перешкод у роботі виконавчого комітету міської ради.

10.2. Система інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради.

10.3. Відомості про технічні можливості програмного забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради.

10.4. Документи, які надходять до виконавчого комітету міської ради від установ, які їх видали, як службові.

10.5. Інформація, яка міститься в документах суб’єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності міської ради або здійснення контрольних, наглядових функцій органами державної влади та місцевого самоврядування, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

10.6. Інформація отримана від громадян, державних і релігійних діячів із питань, пов’язаних із захистом інтересів держави, збереження миру та злагоди в релігійному середовищі.

10.7. Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, які за домовленістю сторін вважається конфіденційними.

10.8. Організаційне забезпечення технічного захисту інформації з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці.

10.9. Інформація, одержана конфіденційно, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь