A A A K K K
для людей із порушенням зору
Липовецька територіальна громада
Вінницька область, Вінницький район

Положення про службу

ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей

Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області

(нова редакція)

 

І. Загальні положення

1.1. Служба у справах дітей Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області (далі – служба) є структурним підрозділом виконавчого комітету Липовецької міської ради, утворюється рішенням сесії міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на службу завдань.

1.2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

1.3. Служба є юридичною особою публічного права, утримується за рахунок коштів бюджету Липовецької міської ради, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в Державній казначейській службі України та установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України, власним найменуванням, власні бланки, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчих органах міської ради. Посадовим особам служби видаються службові посвідчення встановленого зразка.

1.4. Повне найменування юридичної особи: служба у справах дітей Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області.

Скорочена назва: ССД Липовецької міської ради.

1.5. Служба підпорядкована, підзвітна та підконтрольна міському голові.

1.6. Юридична адреса служби: вул. В.Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький (Липовецький) район Вінницька область.

 

ІІ. Основні завдання

2.1. Основними завданнями служби є забезпечення реалізації державної політики на відповідній території у сфері соціального захисту дітей, що включає:

2.1.1. Реалізація на території громади державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.1.2. Розроблення і здійснення самостійно або разом із відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

2.1.3. Координація зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

2.1.4. Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї.

2.1.5. Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, які функціонують на території Липовецької міської територіальної громади.

2.1.6. Ведення державної статистики щодо дітей.

2.1.7. Ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок).

2.1.8. Надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

2.1.9. Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, сприяння усиновленню, влаштуванню до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню дітей.

2.1.10. Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.1.11. Здійснення ведення Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» (ЄІАС «Діти»).

2.1.12. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території територіальної громади становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.2. При здійсненні повноважень служба зобов'язана:

2.2.1. Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України.

2.2.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи.

2.2.3. Не допускати у своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

 

ІІІ. Функції

3.1. Служба відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

3.1.1 Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.

3.1.2. Здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.

3.1.3. Бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади.

3.1.4. Вносить пропозиції щодо проєкту бюджету.

3.1.5. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.

3.1.6. Розробляє проєкти рішень виконкому та сесії міської ради, у визначених законом випадках - проєкти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.

3.1.7. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконкому інформаційні та аналітичні матеріали для подання міському голові.

3.1.8. Готує (бере участь у підготовці) проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів робочих груп у межах своїх повноважень.

3.1.9. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

3.1.10. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

3.1.11. Здійснює прийом громадян з питань, що стосуються соціального захисту дітей.

3.1.12. Надання інформації та проведення консультацій щодо діяльності органу опіки і піклування, служби у справах дітей, форм влаштування дітей, з питань застосування законодавства щодо захисту прав дітей, у тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

3.1.13. Виявлення дітей, залишених без батьківського піклування (зокрема знайдених, підкинутих дітей, дітей, життю або здоров’ю яких загрожує небезпека).

3.1.14. Забезпечення реєстрації народження знайденої або підкинутої дитини, дитини , покинутої у пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, дитини, мати якої померла чи місце проживання матері встановити неможливо.

3.1.15. Забезпечення тимчасового влаштування дітей, залишених без батьківського піклування, та прийняття рішень про доцільність (недоцільність) повернення таких дітей, а також дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах і були охоплені різними формами тимчасового влаштування, до батьків або осіб, які їх замінюють, зокрема:

- клопотання про влаштування дітей у притулки для дітей, центри соціально-психологічної реабілітації дітей, центри соціальної підтримки дітей та сімей;

- рішення про влаштування дитини в заклад, підпорядкований виконавчому органу міської ради територіальної громади, рішення про її вибуття з такого закладу;

- влаштування дитини у сім’ю родичів, знайомих та вибуття з такої сім’ї;

- влаштування дитини у сім’ю патронатного вихователя та вибуття з неї.

3.1.16. Вжиття заходів щодо надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, його зміни.

3.1.17. Вжиття заходів щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування.

3.1.18. Вжиття заходів щодо влаштування дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, до закладів освіти, охорони здоров’я або іншого дитячого закладу.

3.1.19. Організація та проведення разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Липовецької міської ради, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходів щодо

соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність і безпритульність.

3.1.20. Організовує розроблення та здійснення на відповідній території заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, духовного та інтелектуального розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

3.1.21. Надає місцевим органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам в межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

3.1.22. Оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяє усиновленню.

3.1.23. Подає пропозиції до проєктів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей.

3.1.24. Забезпечує в межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень.

3.1.25. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях.

3.1.26. Разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів.

3.1.27. Розробляє і подає на розгляд міського голови пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей.

3.1.28. Забезпечення ведення обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

3.1.29. Забезпечення захисту житлових і майнових прав дітей, зокрема розгляд питань щодо вчинення правочинів з майном дітей, збереження наявного майна, а також сприяння в отриманні житла дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які його не мають.

3.1.30. Забезпечення соціального захисту дітей, розлучених із сім’єю, дітей-біженців, дітей, які потребують додаткового захисту.

3.1.31. Підготовку рішень виконавчого комітету міської ради, як органу опіки та піклування, та його висновків при розгляді судом спорів щодо визначення імені, прізвища, по батькові дитини, участі одного з батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини.

3.1.32. Забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених дітей без супроводу законних представників на підставі заяви про взяття на облік як особи, переміщеної з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції, поданої до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

3.1.33. Участь у допиті малолітніх та неповнолітніх свідків, судовому розгляді за участі неповнолітнього обвинуваченого.

3.1.34. Здійснення контролю за цільовим використанням аліментів.

3.1.35. Перевірка за необхідності умов роботи працівників, яким не виповнилось 18 років на підприємствах, установах, організація різних форм власності.

3.1.36. Інформування дитини, яка постраждала від домашнього насильства, її батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками дитини, а також дитину, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі, її батьків, інших законних представників про права дитини, заходи та послуги, якими вони можуть скористатися.

3.1.37. Забезпечення проведення з батьками, іншими законними представниками дитини профілактичної роботи із запобігання домашньому насильству стосовно дітей і за участю дітей, у тому числі із залученням представників уповноважених підрозділів органів Національної поліції.

3.1.38. Готує та представляє на засіданні комісії з питань захисту прав дитини матеріали щодо батьків, які неналежним чином виконують обов'язки по вихованню та утриманню дітей, позбавлення громадян батьківських прав, відібрання дітей без позбавлення їх батьківських прав, поновлення громадян у батьківських правах, повернення батькам відібраних дітей, скасування усиновлення, визнання його недійсним, визначення місця проживання дитини, спорів, пов'язаних з вихованням дітей, виселення дитини, зняття дитини з реєстрації місця проживання, визнання дитини такою, що втратила право користування житловим приміщенням, надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України, щодо доцільності та обґрунтованості влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів за заявою батьків із визначенням строку її перебування у школі-інтернаті, зміною прізвища або реєстрацією народження дитини, доцільності надання дозволу органом опіки та піклування бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я, якщо цього не зробили батьки дитини, надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі, інших питань пов'язаних із захистом законних прав та інтересів дітей.

3.1.39. Готує та подає суду письмові висновки щодо участі одного з батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини, позбавлення та поновлення батьківських прав, побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав, відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду, виселення дитини, зняття дитини з реєстрації місця проживання, визнання дитини такою, що втратила право користування житловим приміщенням, управління батьками майном дитини, скасування усиновлення та визнання його недійсним та інші

висновки, передбачені чинним законодавством України.

3.1.40. Готує проєкти рішень виконкому щодо згоди або заперечення на відчуження нерухомого майна (в т.ч. житла) та іншого майна, власником якого є дитина або право користування яким має дитина, направлення дітей в державні інтернатні установи, зміну прізвища дитини, реєстрацію дитини в органах ДРАЦС, надання дитині-сироті та дитині, позбавленій батьківського піклування, статусу, при втраті дитиною-сиротою та дитиною, позбавленою батьківського піклування, статусу, надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі, надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України, щодо доцільності та обґрунтованості влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів за заявою батьків із визначенням строку її перебування у школі-інтернаті, надання згоди на проведення психіатричного огляду та госпіталізацію дитини до психіатричного закладу, визначення порядку участі одного з батьків у вихованні дитини, створення прийомної сім'ї, призначення опікунами/піклувальниками, звільнення від обов'язків опікуна/піклувальника, припинення опіки / піклування та інші, які стосуються захисту прав дітей.

3.1.41. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

ІV. Права та обов’язки

4.1. Служба для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

4.1.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Липовецької міської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

4.1.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Липовецької міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

4.1.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Липовецької міської ради у сфері соціального захисту дітей.

4.1.4. Проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції.

4.1.5. Розробляти і реалізувати власні та підтримувати громадські проєкти програм соціального спрямування з метою забезпечення та реалізації прав, свобод і законних інтересів дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень.

4.1.6. Порушувати перед відповідними органами питання про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей.

4.1.7. Відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі у справах дітей, за місцем їх проживання, навчання, роботи, проводити відповідну профілактичну роботу.

4.1.8. Брати участь у розгляді судами справ щодо дітей і захисту їх прав та інтересів, представляти права дитини в суді.

4.1.9. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

4.1.10. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до її компетенції.

 

V. Організація роботи

5.1. Служба в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, виконавчим комітетом, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

5.2. Службу очолює начальник, який призначається на посаду міським головою на конкурсній основі або за іншою процедурою, передбаченою законодавством, та звільняється з роботи розпорядженням міського голови.

5.3. Начальник служби:

5.3.1. здійснює керівництво службою, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності, сприяє створенню належних умов праці в службі;

5.3.2. розробляє та затверджує посадові інструкції працівників служби та розподіляє обов’язки між ними;

5.3.3. планує роботу служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Липовецької міської ради;

5.3.4. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи служби;

5.3.5. звітує перед головою Липовецької міської ради про виконання покладених на службу завдань та затверджених планів роботи;

5.3.6. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету питань, що належать до компетенції служби, та розробляє проєкти відповідних рішень;

5.3.7. за необхідності бере участь в роботі сесій міської ради, в засіданнях виконавчого комітету та інших заходах, що проводяться міською радою та виконавчим комітетом;

5.3.8. представляє інтереси служби у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами міської ради, з службою у справах дітей районної держадміністрації, обласної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями без спеціальних на те повноважень;

5.3.9. видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

5.3.10. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень служби;

5.3.11. здійснює інші повноваження, визначені законом.

5.4. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників служби визначає голова міської ради у межах відповідних бюджетних призначень.

6. Штатний розпис служби затверджується міським головою за пропозиціями начальника служби відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених нормами чинного законодавства.

7. Служба є неприбутковою організацією та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).

8. У разі припинення діяльності служби (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи служби за рішенням виконавчого комітету передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду в межах комунальної власності Липовецької територіальної громади або зараховуються до доходу бюджету.

9.Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

10. Для здійснення функції щодо проведення процедури усиновлення, влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, захисту прав дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на сектор опіки та піклування, який може утворюватися в складі служби.

Сектор утворюється залежно від кількості дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але в кількості не менше двох осіб.

Положення про сектор опіки та піклування затверджується начальником Служби.

 

VІ. Зміни та доповнення до положення

1. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням сесії Липовецької міської ради.

2. Внесення змін та доповнень до Положення оформлюється шляхом викладення в новій редакції, прошивається, пронумеровується, згідно з чинним законодавством.

3. Зміни до положення підлягають державній реєстрації, згідно з чинним законодавством.

4. Рішення Липовецької міської ради, що подається до державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується, згідно з чинним законодавством.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь