Пошук

Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади директора Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області

Дата: 09.06.2021 16:22
Кількість переглядів: 644

Правові підстави проведення конкурсу: Відповідно до частини другої статті 13 Закону України «Про соціальні послуги», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів від 3 березня 2020 р. № 200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору», Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг Липовецької міської ради, затвердженого рішенням 14 сесії Липовецької міської ради 8 скликання від 28 травня 2021р. № 332:

Найменування закладу: Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області;

Місцезнаходження: адреса: 22500, вулиця Героїв Майдану, 22, місто Липовець, Вінницького району Вінницької області.

Основні напрямки діяльності: проведення соціальної роботи та надання соціальних послуг особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, соціальна профілактика, соціальна підтримка, соціальний супровід, консультування, догляд вдома, денний догляд.

Посада: Директор комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області,

Умови оплати праці: визначаються відповідним Наказом Міністерства соціальної політики України від 18 травня 2015 року №526 «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» (із змінами).

Період подання документів: визначені документи подаються протягом 15 календарних днів з 09 червня 2021 року по 23 червня 2021 року включно.

Перелік документів, що подаються претендентом для участі у конкурсі:

- заява про участь у конкурсі за формою, згідно з додатком 1;

- належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, документа про освіту, трудової книжки або інших документів, що засвідчують досвід роботи;

- автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- мотиваційний лист, складений у довільній формі;

- довідка про відсутність судимості;

- згода на обробку персональних даних, згідно з додатком 2;

- попередження про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», згідно з додатком 3;

- презентація (викладена державною мовою) перспективного плану розвитку «Центру надання соціальних послуг» з використання комп’ютерних програм.

Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

- неподання ним повного пакета документів;

- його невідповідності кваліфікаційним вимогам, визначеним Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 80 «Соціальні послуги», затвердженим наказом Мінсоцполітики від 29 березня 2017 року № 518;

- наявності не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами.

Кваліфікаційні вимоги до претендента: вища освіта та спеціальність відповідної галузі знань; стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня – не менше ніж 5 років.

Конкурс проводиться: 24 червня 2021 року в приміщенні Липовецької міської ради за адресою: 22500, місто Липовець, вул. Героїв Майдану, 4.

Документи для участі в конкурсі подаються за адресою: 22500, вул. Шевченка, 7, місто Липовець, Вінницький район, Вінницька область, відділ соціального захисту та охорони здоров’я Липовецької міської ради.

Уповноважена особа, яка надає інформацію про конкурс та приймає документи для участі у конкурсі – головний спеціаліст відділу соціального захисту та охорони здоров’я Гомон Інна Леонідівна, к.т. 0506066107.

 

 

Додаток 1 до оголошення

 

 

Голові конкурсної комісії

_______________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_______________________________________

_______________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові претендента)

який (яка) проживає за адресою:

_______________________________________,

____________________________________________,

(номер контактного телефону)

 

 

 

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади

____________________________________________________________________

(найменування посади)

Підтверджую достовірність інформації, викладеної у поданих мною документах.

Про проведення конкурсу прошу поінформувати мене шляхом:

v телефонного дзвінка за номером _________________________________;

До заяви додаються наступні документи:

 

___________________ 20___ р.

___________________

(підпис)

 

 

Додаток 2

до оголошення

ЗГОДА
на обробку персональних даних

 

Я, _________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

народився _____ ________________ 20__ р., документ, що посвідчує особу (серія ___ № ________), виданий ____________________________________

________________________________________________________________,

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

 

______ ______________20___ р.                                 __________________

(підпис)

Додаток 3

до оголошення

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції»

 

Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», попереджений/ попереджена.

 

_______________20___ р ________________ ___________________________

                                                 (підпис)             (прізвище, та ініціали)

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК

питань для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантної  посади директора Комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області

 

1. Утворення, реорганізація та ліквідація Центру (п.2 Типового положення про центр надання соціальних послуг).

2. Суб’єкти системи надання соціальних послуг (ст. 8 ЗУ «Про соціальні послуги»).

3. Особи/сім’ї, що належать до осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах (п.4 Порядку організації надання соціальних послуг).

4. Принципи діяльності Центру (п.5 Типового положення про центр надання соціальних послуг).

5. Надавачі соціальних послуг комунального сектору (ст.13 ЗУ «Про соціальні послуги»).

6. Дії соціального менеджера/фахівця із соціальної роботи у разі виявлення особи/сім’ї, яка належить до вразливих категорій населення (п.7 Порядку організації надання соціальних послуг).

7. Регламентація діяльності Центру (п.4 Типового положення про центр надання соціальних послуг).

8. Обов’язки отримувачів соціальних послуг та їх законних представників (ст. 12 ЗУ «Про соціальні послуги»).

9. Особи/сім’ї, які мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини (п.4 Порядку організації надання соціальних послуг).

10. Основні завдання Центру (п.6 Типового положення про центр надання соціальних послуг).

11. Фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності (ст.13 ЗУ «Про соціальні послуги»).

12. Підстави для припинення надання соціальних послуг (п.47 Порядку організації надання соціальних послуг).

13. Функції стаціонарних служб (відділень) та денних служб (відділень) (п.8 Типового положення про центр надання соціальних послуг).

14. Обов’язки надавачів соціальних послуг (ст.13 ЗУ «Про соціальні послуги»).

15. Підстава для відмови особі, що звернулася із заявою у наданні соціальних послуг (п.42 Порядку організації надання соціальних послуг).

16. Перелік структурних підрозділів центру (п.8 Типового положення про центр надання соціальних послуг).

17. Класифікація соціальних послуг (ст. 16 ЗУ«Про соціальні послуги»).

18. Документи, які подаються до заяви про надання соціальних послуг (п.28 Порядку організації надання соціальних послуг).

19. Перелік  соціальних послуг, які надає центр (п.7 Типового положення про центр надання соціальних послуг).

20. Основні напрямки державної політики у сфері надання соціальних послуг (ст. 9. ЗУ «Про соціальні послуги»).

21. Подання заяви про надання соціальних послуг (п. 25-27 Порядку організації надання соціальних послуг).

22. Підстави для надання соціальних послуг (п.11 Типового положення про центр надання соціальних послуг).

23. Права надавачів соціальних послуг (ст. 13 ЗУ«Про соціальні послуги»).

24. Надання соціальних послуг екстрено (п.34 Порядку організації надання соціальних послуг).

25. Права центру (п.9 Типового положення про центр надання соціальних послуг).

26. Ведення випадку (ст.18 ЗУ «Про соціальні послуги»).

27. Зміна місця проживання/перебування особи/сімї з дітьми (п.52 Порядку організації надання соціальних послуг).

28. Функції директора центру (п.13 Типового положення про центр надання соціальних послуг).

29. Соціальне замовлення (ст.26 ЗУ «Про соціальні послуги»).

30. Оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах  (п.33 Порядку організації надання соціальних послуг).

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь